ข่าวสาร

27.Sep.2023

Chachoengsao Labour Management Excellence Award 2023

  • ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด จำนวน ๑๔ แห่ง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน